25/03/2019

DOCENTE ORIENTACIÓN LABORAL, IGUALDADE E PRL (MODULOS TRANSVERSÁIS AFD)


Ref. EMP/2019/0013 (Oferta de empleo)
CONCELLO MOS MOS

Docencia dos módulos tranversáis de orientación laboral e igualdade de oportunidades (18 horas)

Docencia do módulos transversal de PRL (60 horas)

Contratación mercantil (como autónomo)Tipo de oferta: Oferta de empleo
Zona: Mos
Requisitos: Titulación requerida OL-I: Licenciado, diplomado ou equivalente. Acreditar un mínimo de 150 horas de formación en igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, sensibilización medioambiental e orientación profesional, ou de experiencia profesional ou docente en materia de xénero; Experiencia docente: Acreditar experiencia docente nan impartición dos módulos transversáis vinculados ás especilidades. Titulación requerida PRL: Licenciado, ingeniero técnico, diplomado ou equivalente. Técnico intermedio o superior de Prevención de riesgos laborales. Experiencia profesional específica: docente en prevención de riesgos laborales o similar: 1 año Experiencia docente: - Deberá estar en posesión do certificado de profesionalidade de formador ocupacional ou formación equivalente en metodoloxía didáctica de formación profesional para adultos ou experiencia docente. - Diste requisito estarán exentos: a. Os que estean en posesión das titulacións universitarias oficiais de licenciado en Pedagoxía, Psicopedagoxía ou de Mestre en calquera das súas especialidades, dun título universitario de graduado no ámbito da Psicoloxía ou da Pedagoxía, ou dun título universitario oficial de posgrao nos citados ámbitos. b. Os que posúan unha titulación universitaria oficial distinta das indicadas no apartado anterior e ademais se atopen en posesión do Certificado de Aptitude Pedagóxica ou dos títulos profesionais de Especialización Didáctica e o Certificado de Cualificación Pedagóxica. Así mesmo estarán exentos os que acrediten a posesión do Master universitario habilitante para o exercicio das profesións reguladas de profesor de Ediucación Secundaria obligatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Escolas Oficiáis de Idiomas, e os que acrediten a superación dun curso de formación equivalente á formación pedagóxica e didáctica esixida para aquelas persoas que, estando en posesión dunha titulación declarada equivalente a efectos de docencia, non poden realizar os estudos de máster, establecida na disposicvión adicional primeira do RD 1834/2008,m de 8 de novembro, polo que se definen as condicións de formación para o exercicio da docencia na educación secundaria obrigatoria, o bacharelato, a formación profesional e as ensinanzas de réxime especial e se establecen as especialidades dos corpos docentes de ensinanza secundaria. c. Os que acreiten unha experiencia docente contrastada de polo menos 600 horas, nos últimos 10 anos en formación profesional para o emprego ou do sistema educativo, na modalidade presencial, e a especialmente relacionada coa especialidade.


VOLVER